За тестовата система

Тестовата система е предназначена за учители и ученици.

Тестовата система служи за изпитване.